Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Onderstaand vind u de Algemene voorwaarden van GWiHolland.nl. Bij aankopen via onze webshop kijkt u bij "Algemene Leveringsvoorwaarden GWiHolland.nl (Webshop)". Koopt u middels een bezoek aan ons bedrijf / magazijn dan kijkt u bij "Algemene voorwaarden GWiHolland.nl (Magazijn)".

 

Algemene voorwaarden GWiHolland.nl (Webshop)

 

Versie geldig vanaf: 29 maart 2016

 

Artikel 1 Definities

1.1 GWiHolland.nl: Statutair gevestigd te Heteren en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 63325101.

 

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die GWiHolland.nl een opdracht verstrekt tot het leveren van Producten.

 

1.3 Producten: Het meest omvattende begrip van een zaak of goed dat geleverd wordt door GWiHolland.nl.

 

1.4 Overeenkomst: een overeenkomst op afstand waarbij de Opdrachtgever via een door GWiHolland.nl georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten bij GWiHolland.nl en waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

 

1.5 Website van GWiHolland.nl: de website van GWiHolland.nl, te bereiken via www.GWiHolland.nl.

 

1.6 Algemene voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

 

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten die GWiHolland.nl sluit met de Opdrachtgever.

 

2.2 In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documenten.

 

2.3 Indien GWiHolland.nl afwijkt van hetgeen bepaald in deze algemene voorwaarden, kan daar door Opdrachtgever op geen enkele wijze rechten aan ontleend worden.

 

2.4 De eventueel door de Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden, worden van de hand gewezen en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met GWiHolland.nl.

 

2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. GWiHolland.nl en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen

3.1 De op de website van GWiHolland.nl aangeboden producten zijn exclusief BTW.

 

3.2 De op de website van GWiHolland.nl aangeboden producten bevatten een zo accuraat mogelijke en waarheidsgetrouwe omschrijving en/of afbeelding van het aangeboden product.

 

3.3 Indien in de omschrijvingen en/of afbeeldingen zoals beschreven in artikel 3.2 in werkelijkheid anders uitvallen maakt dat GWiHolland.nl op geen enkele wijze schadeplichtig jegens de Opdrachtgever.

 

3.4 De door GWiHolland.nl gedane aanbieding gelden niet voor eventueel toekomstige overeenkomsten tussen GWiHolland.nl en de Opdrachtgever.

 

Artikel 4 Tot stand komen van een overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat Opdrachtgever het bestelformulier op de website van GWiHolland.nl volledig heeft ingevuld en de Opdrachtgever voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.

 

Artikel 5 Levering

5.1 Nadat een overeenkomst tot stand is gekomen tussen GWiHolland.nl en de Opdrachtgever, zal GWiHolland.nl de bestelde producten zo spoedig mogelijk aanbieden voor transport.

 

5.2 Levering van de bestelde producten vindt plaats binnen Nederland, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen is tussen GWiHolland.nl en de Opdrachtgever.

 

5.3 Nadat een overeenkomst tot stand is gekomen tussen GWiHolland.nl en de Opdrachtgever worden de door Opdrachtgever bestelde producten in beginsel binnen 7 dagen geleverd door GWiHolland.nl.

 

5.4 Indien GWiHolland.nl niet kan voldoen aan de levertijd als beschreven in artikel 5.3 wordt een nadere levertijd aangegeven.

 

5.5 Levering van de bestelde producten geschiedt op de verharde weg voor de eerste deur op de begane grond van het door de Opdrachtgever opgegeven adres, tenzij (schriftelijk) anders overeengekomen is tussen GWiHolland.nl en de Opdrachtgever.

 

5.6 Aan de leveringsplicht van GWiHolland.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door GWiHolland.nl geleverde producten één keer aan de Opdrachtgever zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

 

Artikel 6 Annulering

6.1 Indien de Opdrachtgever de tot stand gekomen overeenkomst wenst te annuleren, zal GWiHolland.nl 25% van het factuurbedrag in rekening brengen.

 

Artikel 7 Prijs en betaling

7.1 De op de website van GWiHolland.nl aangeboden producten zijn exclusief BTW verzendkosten.

 

7.2 Na het tot stand komen van een overeenkomst kunnen prijzen niet worden verhoogd, behoudens eventuele prijswijzigingen waarop GWiHolland.nl geen invloed heeft zoals BTW tarieven.

 

7.3 De Opdrachtgever dient tijdens het tot stand komen van een overeenkomst via iDeal te betalen, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 8 Garantie

8.1 De Opdrachtgever dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebrekkige producten dient de Opdrachtgever direct na ontdekking aan GWiHolland.nl te melden en uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen.

 

8.2 Indien de door de Opdrachtgever ten gehore gebrachte klachten gegrond worden verklaard door GWiHolland.nl wordt de Opdrachtgever een vervangend product of restitutie van de factuurwaarde van het product aangeboden.

 

8.3 Garantietermijnen variëren per product en worden geboden door de fabrikant.

 

8.4 Het recht op garantie is niet van toepassing indien gebreken zijn ontstaan:

· de Opdrachtgever bewerkingen heeft uitgevoerd of op enige andere wijze de originele aard van de geleverde Producten heeft gewijzigd;

· als gevolg van normale slijtage;

· gebrekkige inbouw- en montagewerkzaamheden;

· foutieve ingebruikname;

· foutief, onvakkundig of slordig gebruik;

· invloeden van buitenaf;

· door niet volgens de richtlijnen van het montagevoorschrift te werken of originele onderdelen zijn gewijzigd of door vreemde onderdelen zijn vervangen.

 

8.5 Aan de Opdrachtgever geleverde producten met die naar hun aard niet kunnen worden teruggenomen vallen niet onder de garantietermijn als beschreven in dit artikel.

 

8.6 Tevens heeft de Opdrachtgever geen recht op garantie als beschreven in dit artikel indien vast komt te staan dat het gebrek aan een product is ontstaan door toedoen van de Opdrachtgever.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Indien GWiHolland.nl aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot directe schade en tot maximaal het factuurbedrag.

 

9.2 Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:

• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van GWiHolland.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan GWiHolland.nl toegerekend kunnen worden en;

• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

 

9.3 GWiHolland.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door GWiHolland.nl geleverde producten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van GWiHolland.nl, zijn directie en/of leidinggevend personeel.

 

9.4 GWiHolland.nl is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

Artikel 10 Overmacht

10.1 GWiHolland.nl is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van zestig (60) dagen blijft voortbestaan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

 

10.2 GWiHolland.nl is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten van derden, waar GWiHolland.nl weinig of geen invloed op kan uitoefenen. GWiHolland.nl kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wieGWiHolland.nl een overeenkomst is aangegaan.

 

10.3 Naast het bepaalde in lid 10.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen

daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

 

Artikel 11 Voorbehoud van eigendom & intellectueel eigendom

11.1 De door GWiHolland.nl geleverde producten blijven eigendom van GWiHolland.nl tot het moment dat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met GWiHolland.nl gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

 

11.2 Ingeval GWiHolland.nl een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van GWiHolland.nl vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

 

11.3 Op alle door GWiHolland.nl verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen etc. behoudt GWiHolland.nl zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijk toestemming van GWiHolland.nl.

 

Artikel 12 Verplichtingen voor de klant

12.1 In beginsel dient de Opdrachtgever zich te gedragen conform hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald alsmede hetgeen dat wordt overeengekomen tussen de vertegenwoordigers van GWiHolland.nl en de Opdrachtgever.

 

12.2 Opdrachtgever dient zorg te dragen dat GWiHolland.nl alle juiste gegevens in haar bezit heeft om de overeenkomst naar behoren uit te voeren.

 

12.3 De Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een normaal gebruik van de door GWiHolland.nl geleverde producten. Wanneer de Opdrachtgever dit nalaat, vervalt zijn recht op garantie zoals bedoelt in artikel 8.3.

 

12.4 De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de assemblage en installatie van de door GWiHolland.nl geleverde Producten.

 

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschil

13.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij GWiHolland.nl partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

13.2 De Opdrachtgever en GWiHolland.nl zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 

Algemene leveringsvoorwaarden GWiHolland.nl  (Magazijn)

 

Versie geldig vanaf: 29 maart 2016

 

Artikel 1 Definities

1.1 GWiHolland.nl: GWiHolland.nl, statutair gevestigd te Heteren en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 63325101.

 

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die aan GWiHolland.nl een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van Producten.

 

1.3 Product(en): het meest omvattende begrip van een zaak of goed dat geleverd wordt door GWiHolland.nl.

 

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van GWiHolland.nl die strekken tot het verlenen van Diensten of de verkoop van Producten.

 

2.2 De door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met GWiHolland.nl.

 

2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen GWiHolland.nl en de Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

2.4 In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documenten

 

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

3.1 Alle offertes zijn zeven (7) dagen geldig voor aanvaarding. Daarna zijn zij van louter informatieve waarde.

 

3.2 De door GWiHolland.nl gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen, zijn exclusief BTW en andere belastingen van overheidswege. De opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en afhaalkosten, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4 Tot stand komen van een overeenkomst

4.1 Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en GWiHolland.nl komt tot stand nadat daar schriftelijke of mondelinge overeenstemming is bereikt.

 

4.2 Een mondelinge overeenkomst komt tot stand nadat GWiHolland.nl de Opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd de opdracht ten uitvoer te brengen of zodra GWiHolland.nl begint met de tenuitvoerlegging van de mondeling gesloten overeenkomst.

 

Artikel 5 Levering

5.1 Indien Producten niet direct uit voorraad leverbaar zijn, wordt door GWiHolland.nl een levertijd aangegeven. Een door GWiHolland.nl opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van GWiHolland.nl zijn, waarna GWiHolland.nl zal trachten om zo spoedig mogelijk levering te doen plaatsvinden.

 

5.2 Het risico van de door GWiHolland.nl geleverde Producten gaan over op de Opdrachtgever op het moment van aflevering.

 

5.3 De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de assemblage en installatie van de door GWiHolland.nl geleverde Producten.

 

Artikel 6 Garantie

6.1 Opdrachtgever dient de geleverde Producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebrekkige Producten dient Opdrachtgever direct na ontdekking op het vervoersdocument aan te tekenen en GWiHolland.nl hiervan op de hoogste stellen.

 

6.2 Alle overige reclamaties dienen binnen veertien dagen na ontdekking aan GWiHolland.nl zijn medegedeeld.

 

6.3 Indien de in bovengenoemde artikelen vermelde rechten van reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan GWiHolland.nl zijn medegedeeld, worden de Producten geacht in goede staat te zijn ontvangen.

 

6.4 Garantietermijnen variëren per product en worden geboden door de fabrikant.

 

6.5 Eventuele aanspraken van Opdrachtgever op de garantietermijn schorten overige verplichtingen van Opdrachtgever voortvloeiende uit de overeenkomst niet op.

 

6.6 Indien de door Opdrachtgever gemelde gebreken gegrond blijken te zijn betekent dit nimmer dat GWiHolland.nl in gebreken of in verzuim is.

 

6.7 Het recht op garantie is niet van toepassing indien gebreken zijn ontstaan:

· de Opdrachtgever bewerkingen heeft uitgevoerd of op enige andere wijze de originele aard van de geleverde Producten heeft gewijzigd;

· als gevolg van normale slijtage;

· gebrekkige inbouw- en montagewerkzaamheden;

· foutieve ingebruikname;

· foutief, onvakkundig of slordig gebruik;

· invloeden van buitenaf;

· door niet volgens de richtlijnen van het montagevoorschrift te werken of originele onderdelen zijn gewijzigd of door vreemde onderdelen zijn vervangen.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Indien GWiHolland.nl aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot directe schade en tot maximaal het factuurbedrag.

 

7.2 Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:

• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van GWiHolland.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan GWiHolland.nl toegerekend kunnen worden en;

• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

 

7.3 GWiHolland.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door GWiHolland.nl geleverde producten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van GWiHolland.nl, zijn directie en/of leidinggevend personeel.

 

7.4 GWiHolland.nl is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

Artikel 8 Verplichtingen van de Opdrachtgever

8.1 In beginsel dient de Opdrachtgever zich te gedragen conform hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald alsmede hetgeen dat wordt overeengekomen tussen de vertegenwoordigers van GWiHolland.nl en Opdrachtgever.

 

8.2 Opdrachtgever dient zorg te dragen dat GWiHolland.nl alle juiste gegevens in haar bezit heeft om de overeenkomst naar behoren te voldoen.

 

8.3 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een normaal gebruik van de door GWiHolland.nl geleverde Producten. Wanneer Opdrachtgever dit nalaat, vervalt zijn recht op garantie zoals bedoelt in artikel 6.

 

Artikel 9 Overmacht

9.1 GWiHolland.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 

9.2 GWiHolland.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van zestig dagen, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

 

9.3 Indien GWiHolland.nl ten tijden van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is GWiHolland.nl gerechtigd het nagekomen gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren. Dit laatste mits het gedeeltelijk overeengekomen een zelfstandige waarde toegekend kan worden.

 

Artikel 10 Voorbehoud van eigendom

10.1 De door GWiHolland.nl geleverde Producten blijven eigendom van GWiHolland.nl tot het moment dat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met GWiHolland.nl gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

 

10.2 Ingeval GWiHolland.nl een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van GWiHolland.nl vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

 

Artikel 11 Prijs & Betaling

11.1 Betaling dient voorafgaand of tijdens het tot stand komen van een overeenkomst plaats te vinden.

 

11.2 Opdrachtgever kan enkel contant betalen.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij GWiHolland.nl partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 

12.2 Opdrachtgever en GWiHolland.nl zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.